Het hoogste orgaan van de vereniging is de Algemene Leden Vergadering, die eens per jaar in juni wordt gehouden. In deze vergadering legt het bestuur rekening en verantwoording af aan de leden over het gevoerde beleid en worden jaarverslag en jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd. Toekomstplannen worden gepresenteerd om actieve betrokkenheid te stimuleren.

De Algemene Ledenvergadering vind plaats op woensdag 14 juni 2017 om 19.30 uur in De Zaal van het Dordrechts Museum.

 

 

De volgende stukken kunt u hier downloaden:

Notulen ALV 2016

Jaarverslag secretaris 2016 – 2017

Financieel jaarverslag VDM 2016

Begroting  VDM 2016/2017

 

Extra mededeling over Beleggen