Vereniging Dordrechts Museum (VDM) probeert zoveel mogelijk leden actief te betrekken bij voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden. Basis daarvoor is het werkplan: “betrekken en betrokken houden”. In werkgroepen worden plannen bedacht, uitgevoerd en geëvalueerd. Zo dragen we samen bij aan een brede betrokkenheid bij kunst en cultuur en benutten we de aanwezige kwaliteiten van leden. Incidenteel worden werkgroepen gevormd rond een speciale activiteit. Wilt u mee doen? Mail naar info@verenigingdordrechtsmuseum.nl

werkgroep activiteiten

Deze werkgroep maakt plannen voor diverse activiteiten per jaar. Het programma wordt vastgesteld in overleg met het bestuur. De leden werken mee aan de organisatie, uitvoering en evaluatie. De werkgroep stelt zich ten doel om met een gevarieerd aanbod zoveel mogelijk verenigingsleden te laten participeren. Tentoonstellingen in de eigen musea zijn daarbij vertrekpunt. De werkgroep bestaat uit:
Ans van Baal – Clijsen,  Nele Caluwaerts ,financiën,  Henk Nieboer, Marianne Rosendahl, Len Stronk – Scheepbouwer,  Trudy Verbiest, verwerking aanmeldingen en Kitty van Hoorn – van Dam bestuurslid.

Suggesties of vragen: mail naar kitty@verenigingdordrechtsmuseum.nl

werkgroep public relations

De werkgroep public relations zorgt dat VDM door middel van in- en externe communicatie uitingen bekend wordt bij haar (potentiele) leden en andere publieksgroepen. Zij draagt zorg voor de kwartaalberichten, de website, diverse hulpmiddelen als folders of flyers, informatie aan de media en afstemming met de Dordtse Musea. De werkgroep zorgt dat de vereniging gevraagd en ongevraagd in beeld komt. De werkgroep bestaat uit:
V.l.n.r. Joes van Lenten – folders, Peter van den Nieuwendijk- website, Neeltje Mooy, bestuurslid, Ellen Nederlof – Facebook, Marijke van Vliet – teksten, Niet op de foto Theun Okkerse -vormgeving

Vragen of suggesties? Mail cmmooy@gmail.com

werkgroep financiën

Deze werkgroep beheert de financiën van VDM en informeert het bestuur hierover in de kwartaalrapportage. Zij verstuurt de facturen (en zonodig aanmaningen) voor de contributie en controleert betalingen van activiteiten. De invoering van automatische incasso is een belangrijk aandachtspunt. De penningmeester informeert de leden desgewenst over belastingvrije schenkingen aan de vereniging.
De werkgroep bestaat uit:
Jos Faaij – digitalisering, Nina Molenaar – kwartaal rapportages, Nele Caluwaerts – activiteiten en  John Reijnders, bestuurslid

Vragen of suggesties? mail jmreijnders1994@kpnmail.nl

werkgroep ledenadministratie

De werkgroep ledenadministratie verwerkt de in- en uitschrijving van leden en verzorgt de verzending van de lidmaatschapspassen en informatiemateriaal. Dit gebeurt in beginsel elke woensdagmorgen in onze werkruimte in het Dordrechts Museum, maar in de periode december/januari vaker per week. De werkgroep bestaat uit: Herman van Berkel, Nico Mookhoek, Riet Molendijk – Kooij, Dick Timmermans en Loes Arlman – Rosier, bestuurslid.

Hebt u suggesties of vragen: mail naar loes@verenigingdordrechtsmuseum.nl

werkgroep verzenden

De leden van deze werkgroep verzorgen het verzendklaar maken en verzenden van de verschillende berichten van de vereniging en incidenteel voor het museum. De werkgroep bestaat uit: Cor van de Leer, Lilian Spoor, Joan van Strien, Loes en Ruud Tonino

werkgroep De Scheffer

De werkgroep voert een maal per twee jaar werkzaamheden uit rond De Scheffer en heeft in de andere jaren de mogelijkheid het bestuur een voorstel tot kunstaankoop uit het Schefferfonds te doen. Zie voor meer informatie ‘ De Scheffer’in het menu.
De werkgroep bestaat uit:  Theun Okkerse’, beeldend kunstenaar,  Ada van de Vijver – Hobijn,  beeldend kunstenaar, Gerrit Willems, conservator hedendaagse en moderne kunst,adviseur vanuit het museum.  Wisselend een deskundige die niet in Dordrecht woont en
Neeltje Mooy, bestuurslid

Vragen of suggesties? mail naar cmmooy@gmail.com